DOVOLENKA S CAREROM

Získajte poukaz na dovolenku v hodnote 750 € za vaše nákupy!

Zúčastnite sa špeciálnej akcie, ktorú sme pripravili ako poďakovanie našim verným zákazníkom.


ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ?
Poukaz na dovolenku v hodnote 750 €! Každý zákazník, ktorý splní podmienky akcie, bude mať možnosť zvýhodneného nákupu poukazu za symbolické 1 €!

ČO PRE TO UROBIŤ?
Nakupovať u CARERA. Základnou podmienkou pre získanie poukazu je dosiahnutie obratu aspoň
20 000 € bez DPH v období od septembra do decembra 2020.

KEDY A KAM MÔŽETE VYRAZIŤ ?
Poukaz bude platný po celý rok 2021 a budete si za neho môcť zaobstarať akúkoľvek dovolenku z ponuky vybranej cestovnej kancelárie.

AKO SA ZAPOJIŤ?
Stačí kontaktovať svojho obchodníka v CARERU na niektorom z uvedených kontaktov:
Robert Kyselica (kyselica@carero.cz; +420 725 850 101)
Radim Górecki (radim@carero.cz; +420 727 939 378)
Petr Janík (janik@carero.cz; +420 725 419 657)

Kompletné pravidlá marketingovej akcie "DOVOLENKA S CAREROM"

I. Úvodné ustanovenia

1. Obchodná spoločnosť CARERO, sro, IČO 28108272, DIČ CZ28108272, so sídlom Písek 311, 739 84 Písek u Jablunkova, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 341456, (ďalej len "CARERO") organizuje akciu " DOVOLENKA S CAREROM "(ďalej len" Akcia ") a týmto stanovuje jej pravidlá a podmienky.

2. Akcia je určená zákazníkom CARERA, ktorí majú účet na veľkoobchodnom webe velkoobchod.carero.sk.

II. Doba trvania

1. Akcia prebieha v termíne od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020.

III. Základné podmienky účasti

1. Akcie sa môže zúčastniť každý zákazník CARERA zaregistrovaný na webe velkoobchod.carero.sk, ak splnia podmienky Akcie uvedené v týchto pravidlách, najmä nie však výlučne:

a. Je právnická alebo podnikajúca fyzická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky;

b. Má kompletne a pravdivo vyplnenú registráciu na velkoobchod.carero.sk;

c. Nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu ku CARERU, ako aj k osobám s CARERA personálne a majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.

2. Zákazník sa stáva Účastníkom Akcie (ďalej len "Účastník") zaslaním e-mailu, v ktorom vyjadrí záujem o účasť v Akcii a súhlas s pravidlami Akcie, na adresu obchod@carero.sk.

3. Z Akcie budú vylúčení tí, ktorí:

a. nesplnia podmienky Akcie uvedené v týchto pravidlách;

b. Budú konať v rozpore so zákonom / alebo s dobrými mravmi / alebo sa dopustia podvodu v súvislosti s Akciou;

c. Neplnia svoje zmluvné záväzky voči CARERU, najmä potom tí, u ktorých bude CARERO evidovať v priebehu konania Akcie a v priebehu vyhodnotenia Akcie omeškanie v splatnosti faktúr.

4. V prípade vylúčenia Účastníka nemá tiež Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.

IV. Predmet akcie

1. Účastníci Akcie majú možnosť zvýhodneného nákupu poukazu na dovolenku v nominálnej hodnote 750 € a dobou uplatniteľnosti najmenej 12 mesiacov (ďalej len "Poukaz") pri splnení daných podmienok.

2. Podmienky, ktoré musí Účastník splniť na dosiahnutie možnosti zvýhodneného nákupu Poukazu, sú:

a. Obrat Účastníka realizovaný u CARERA v dobe trvania Akcie dosiahne minimálnu hodnotu 20 000 € bez DPH.

3. Zvýhodnená cena Poukazu je stanovená na 1 €.

4. Účastníci nemôžu požadovať akékoľvek finančné plnenie v súvislosti s Akciou.

5. Každý Účastník, ktorý nesplnil podmienky pre možnosť zvýhodneného nákupu, berie na vedomie, že v Akcii neuspel, a súhlasí s tým, že mu CARERO nemusí o tomto zasielať špeciálnu informáciu.

6. CARERO vyhodnotí výsledky Akcie najneskôr do 31. 1. 2021.

7. CARERO bude úspešnýchÚčastníkov Akcie výhercu Darčekového poukazu na dovolenku kontaktovať elektronicky v deň vyhodnotenia výsledkov Akcie prostredníctvom e-mailu a / alebo telefónu Účastníka, ktorý uviedol v registrácii na webe velkoobchod.carero.sk. V rámci tejto komunikácie bude tiež oznámená informácie o vybranej cestovnej kancelárii, u ktorej bude možné uplatniť zakúpený Poukaz.

8. Úspešní Účastníci budú mať možnosť realizovať zvýhodnený nákup Poukazu najneskôr do 15. 2. 2021.

V. Záverečné ustanovenia

1. CARERO nezodpovedá za udalosti mimo svoju kontrolu a za udalosti, ktoré nemohol pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti predvídať.

2. CARERO si vyhradzuje právo zrušiť, odložiť alebo upraviť túto Akciu a podmienky Akcie alebo akúkoľvek ich časť bez udania dôvodu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu súťaž skrátiť, prerušiť alebo odvolať či zmeniť jej pravidlá. Usporiadateľ má právo nahradiť ceny v Súťaži za ceny podobného typu alebo zodpovedajúcej rovnakej hodnote. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok účastníka súťaže na náhradu vynaložených nákladov.

3. Na účely Akcie, za účelom vyhodnotenia Akcie a pre informovanie Účastníkov o výsledkoch Akcie, bude CARERO spracovávať osobné údaje Účastníka, a to meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Správcom aj spracovateľom osobných údajov je CARERO. Osobné údaje budú spracovávané po dobu 1 roka po skončení Súťaže. Účasť v Akcii je dobrovoľná a spracovanie osobných údajov je potrebné pre účasť v Akcii a bez ich poskytnutia nie je možné sa Akcie zúčastniť. Účastník súhlasí s tým, že CARERO zverejní jeho meno a priezvisko na webových stránkach CARERA, a na sociálnych sieťach, ktoré využíva. Účastník ďalej vyslovuje súhlas s obstaraním a použitím obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov jeho osoby na marketingové účely CARERA, a to po dobu 5 rokov.

4. Pre prípad nejasností týkajúcich sa pravidiel Akcie sú pravidlá umiestnené na stránke velkoobchod.carero.sk/dovolekascarerom.

5. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Akcie.

6. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.

V Jabulunkově, 15. 09. 2020